Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SCHMIDT
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu funkcjonowania strony
internetowej schmidtmachinery.pl. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje.
Niniejsza Polityka prywatności służy zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu
oraz do czego je wykorzystujemy. Dane te są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne
zapoznanie się z dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych
osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookie”.
2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich
uregulowań prawnych, które są przewidziane ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
3. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania
wyczerpujących informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jej dane osobowe. Zawsze staramy
się w czytelny sposób informować o danych, które gromadzimy, sposobach ich wykorzystywania,
celach, jakim mają służyć i ich odbiorcach, a także środkach, jakie zapewniamy, aby chronić te dane
przy ich przekazaniu innym podmiotom. Udzielamy również informacji o instytucjach, z którymi
należy się skontaktować w razie wątpliwości.
4. Sprzedawca stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych,
środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach
narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed
udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i
wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie, dostęp do danych mogą
mieć upoważnieni przez nas pracownicy, a także podmioty, za pomocą których dokonuje się
płatności, gromadzące, przetwarzające i przechowujące dane osobowe zgodnie ze swoimi
Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych
osobowych jest udzielany ww. podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały one zebrane i o których
zostali Państwo poinformowani. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może
być:
zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – wyrażona w przypadku chęci
otrzymywania newslettera, ofert lub innych informacji handlowych,
realizacja zawartej umowy/realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. dostarczenie
produktu, który Państwo u nas zamówili,
realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – związanych
np. z prowadzeniem rachunkowości czy wystawianiem faktur,
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na
prowadzeniu korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania, a także polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub
obrony przed nimi.
§2 Zasady prywatności
1. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu
realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy i rzetelny oraz tak,
aby nie zawieść Państwa zaufania. Dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia lub innych celów, dla których zostały one przez nas zebrane.
2. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w czytelny sposób
informujemy o danych, które gromadzimy, ich odbiorach i sposobach przekazywania im danych oraz
podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań lub uwag.
3. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika,
niezwłocznie podejmiemy działania w celu ich wyjaśnienia i rozwiania. Na wszystkie związane z
wątpliwościami pytania, odpowiadamy w sposób pełny i czytelny.
4. Administratorem Państwa danych osobowych jest SCHMIDT RENATA SCHMIDT z siedzibą w
59-225 Gołaczów, NIP: 694-13-63-962, E-mail: sekretariat.schmidt@gmail.com, Telefon: 600 726 175
5. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną
modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W
szczególności:
kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym
fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemów,
dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz
przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy zawartej umowy, są oni
zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia, jak
wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań
mogą ponieść konsekwencje.
6. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i
współpracujemy z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami
ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, postępujemy zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego oraz ustalonymi zwyczajami.
7. Dokładny sposób ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Bezpieczeństwa Danych
Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi. Z przyczyn bezpieczeństwa, ze
względu na opisane w dokumentach procedury, wgląd do nich posiadają jedynie organy kontroli
państwowej.
8. W razie pytań dotyczących sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, zapraszamy do
kontaktu za pomocą strony, z której zostali Państwo przekierowani do niniejszej Polityki prywatności.
Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej osoby.
9. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:
nie chce już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości w jakiejkolwiek formie;
pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
pragnie poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej
ewidencji;
pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych
osobowych.
10. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie
w korespondencji imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.
§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są nam niezbędne w celu realizacji
następujących celów:
złożenia i realizacji zamówienia,
zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
wystawienia faktury VAT lub innego paragonu,
monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
zbierania anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej
strony internetowej,
ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron,
kontrolowania, jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść
najczęściej,
kontrolowania, jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi
następuje najczęściej kontakt,
badania zapisów na newsletter i opcje kontaktu,
wykorzystania systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce,
wykorzystania narzędzi do komunikacji zarówno mailowej, jak i telefonicznej,
integracji z portalem społecznościom,
realizacji płatności internetowych.
2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
adres e-mail,
numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
datę urodzenia,
PESEL,
informacje o używanej przeglądarce internetowej,
inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji
usług.
4. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania
użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach, w tym
krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący państwa Unii Europejskiej i
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA), w celu przetwarzania danych osobowych
przez takie podmioty w naszym imieniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności
oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
5. Państwa dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości
obsługi. W zależności od trybu i celu ich pozyskania, przechowujemy je na czas trwania umowy oraz
po jej zakończeniu:
w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i
rachunkowego, zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom oraz celach statystycznych i
archiwizacyjnych,
do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez przepisy RODO oraz przepisy krajowe,
na wypadek dochodzenia wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową lub obrony
przed nimi.
6. Dane osobowe zebrane w celach marketingowych, przechowujemy w okresie obowiązywania
udzielonej przez Państwa w tym celu zgody i do momentu jej cofnięcia.
7. Dane osobowe zebrane w celach sprzedażowych i promocyjnych, takich jak konkursy czy akcje
promocyjne, przechowujemy na czas ich trwania, a następnie do momentu ich rozliczenia.
§4 Pliki Cookie
1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie, w celu gromadzenia
danych Użytkownika. Plik Cookie, to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki
Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego
identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookie „sesyjne” przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej oraz pliki Cookie „stałe”, przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
2. Pliki Cookie dostosowują i optymalizują stronę oraz jej ofertę dla potrzeb Użytkowników, poprzez
takie działania, jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookie
niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookie za każdym razem, gdy strona jest
odwiedzana przez Użytkownika w następujących celach:
optymalizacji korzystania ze strony,
identyfikacji Usługobiorców zalogowanych w danej chwili,
przystosowania grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych
preferencji Usługobiorcy,
zapamiętywania danych uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny z formularzy
zamówienia lub podanych przez Użytkownika danych logowania,
gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze
strony w panelu administracyjnym oraz google analytics,
tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu,
sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a
następnie udostępniania tych list w AdWords oraz Facebook Ads,
tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań i
upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług,
wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach
Analytics.
4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie
zablokować i skasować gromadzenie plików Cookie.
5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookie na jego urządzeniu może
utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony, do czego Użytkownik jest
w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.
6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookie w opisanym powyżej celu, w każdej
chwili może usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania,
należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której
aktualnie korzysta Użytkownik.
7. Więcej informacji na temat plików Cookie dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
internetowej.
§5 Prawa i obowiązki
1. Mamy prawo, a w przypadkach określonych przepisami prawa, ustawowy obowiązek do
przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy
publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, może te
dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania, aby je usunięto z baz
danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji
swoich praw Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem Danych.
3. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników opiera się na prawnie
usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych,
czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów,
zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby
dochodzenia roszczeń, prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego,
Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
4. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na uprzednio wyrażonej w tym
celu zgodzie Użytkownika (w tym w szczególności zgodzie na e-mail marketing, telemarketing lub
otrzymywania newslettera), Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania
może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług bądź ich poważnym ograniczeniem.
6. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu
SSL,
wykorzystujemy do tego dane w zakresie adresu e-mail i IP lub zawarte w plikach cookie,
profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób
korzystających z naszych Serwisów, produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących
się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,
profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww.
preferencji.
7. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów
konsumenckich jest Rzecznik Finansowy: www.rf.gov.pl.
8. W przypadku stwierdzenia, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z wymogami
Rozporządzenia, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia Skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
1. Każdy Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swoich danych oraz o bezpieczeństwo swoich
urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenia powinny bezwzględnie posiadać
program antywirusowy z aktualną, regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów,
bezpieczną wersję przeglądarki internetowej, z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową.
Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim, posiadają
najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w
zainstalowanym oprogramowaniu.
2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet, np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty
elektroniczne, powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do
włamania z poziomu sieci Internet. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w
formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach
mailowych, których się nie spodziewaliśmy, np. od nieznanych nadawców bądź z folderu spam.
4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, czyli narzędzi,
które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu
informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
5. Pliki powinny być pobierane wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy
instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł, zwłaszcza od nieznanych wydawców o
niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło, aby było
bezpieczne i trudne do złamania. Nie powinien być nim żaden wzór i ciąg znaków, który jest łatwy do
odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin, itp.). Rekomenduje się także
korzystanie z najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które
są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie, np. WPA2.
§7 Korzystanie z wtyczek Social Media
1. Na naszych stronach mogą znajdować się wtyczki portali społecznościowych facebook.com i
Twitter oraz innych. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Meta Platforms
Inc. i Twitter Inc.
2. Facebook obsługiwany jest przez Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA. Szczegółowe informacje dotyczące wtyczek Facebook znajdują się na stronie:
https://developers.facebook.com/docs/plugins.
3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
USA. Szczegółowe informacje dotyczące wtyczek Twitter znajdują się na stronie:
https://dev.twitter.com/web/tweet-button.
4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron
internetowych mieli Państwo dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź
przebywania na niej, Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się na Facebooku
lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Państwa zainteresowania, preferencje oraz inne dane,
pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy pozostawienie komentarza bądź wpisanie
nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę
bezpośrednio do dostawcy.
5. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub
Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
http://www.facebook.com/policy.php,
https://twitter.com/privacy.
6. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie Użytkownika przez Facebook lub Twitter na
naszej stronie internetowej, należy wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem
przeglądania naszych stron internetowych.

Shopping Cart
× Skontaktuj się z nami